Saturday, 10/12/2022 - 08:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022 - 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1292 /QĐ-UBND

 Tĩnh, ngày  24 tháng năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10

sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022 - 2023

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt và phê duyệt bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định: số 815/QĐ-UBND, số 813/QĐ-UBND, số 814/QĐ- UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm 2022 và kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp10;

Căn cứ nội dung báo cáo tại Văn bản số 1050/BC-SGDĐT ngày 30/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022-2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1254/TTr-SGDĐT ngày 20/6/2022 (kèm theo dự thảo Quyết định) về việc đề nghị phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022 - 2023 (sau khi có kết quả thống nhất của các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 cấp tỉnh).

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022 - 2023 (có Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 kèm theo).

 

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm thông báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt kèm theo Quyết định này đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Trong mọi trường hợp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022 - 2023 được lựa chọn và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các cơ sở giáo dục phổ thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; để b/c
  • Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  • Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
  • Trung tâm CB-TH;
  • Lưu: VT, VX.

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Ngọc Châu

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3

 

 
 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

 

Số: 1292/QĐ-UBND; 24/06/2022; 7:20:14

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà

xuất bản

 

 

1

Tiếng Việt 3,

Tập 1

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng.

 

Đại học Sư phạm TP Hồ

Chí Minh

Tiếng Việt 3,

Tập 2

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.

 

 

2

Tiếng Việt 3,

Tập 1

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng.

 

 

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt 3,

Tập 2

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương

(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng Thị Hảo Tâm.

 

3

 

Toán 3

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Giáo dục Việt Nam

4

Toán 3

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Đại học Sư phạm

 

5

 

Đạo đức 3

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.

Đại học Sư phạm TP Hồ

Chí Minh

 

6

 

Đạo đức 3

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị Việt Hà.

Giáo dục Việt Nam

7

Tự nhiên và Xã hội 3

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái.

Đại học Sư phạm

 

8

Tự nhiên và Xã hội 3

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Giáo dục Việt Nam

 

9

Giáo dục thể chất 3

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương.

Đại học Sư phạm

 

10

Giáo dục thể chất 3

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng

Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.

Giáo dục Việt Nam

 

11

 

Âm nhạc 3

 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.

Đại học Sư phạm TP Hồ

Chí Minh

12

Âm nhạc 3

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh

Giáo dục Việt Nam

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà

xuất bản

 

 

Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật.

 

13

Mĩ thuật 3

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên.

Đại học

Sư phạm

 

14

 

Mĩ thuật 3

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu Trang.

Giáo dục Việt Nam

 

15

 

Hoạt động trải nghiệm 3

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế.

Đại học phạm TP Hồ Chí Minh

16

Hoạt động trải nghiệm 3

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh.

Giáo dục Việt Nam

17

Tin học 3

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy.

Đại học Sư phạm

 

18

 

Tin học 3

Trần Trung (Chủ biên), Trịnh Thị Phương Thảo, Chu Vĩnh Quyên, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Ngọc Giang, Nguyễn Phát Tài, Đào Thị Thêm.

Đại học Vinh

 

19

 

Tin học 3

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng Bích Việt.

Giáo dục Việt Nam

20

Tin học 3

Lê Khắc Thành (Chủ biên), Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú Quyên, Trịnh Đình Thắng, Nguyễn Thị Thuần.

Đại học Vinh

 

21

 

Công nghệ 3

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Lê Xuân Quang, Nguyễn Bích Thảo, Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Giáo dục Việt Nam

 

22

 

Công nghệ 3

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Hoàng Đình Long (Chủ biên), Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan.

Đại học phạm TP Hồ Chí Minh

 

23

Tiếng Anh 3 (Global Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn.

Giáo dục Việt Nam

 

24

Tiếng Anh 3 (i-Learn Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa.

Đại học phạm TP Hồ Chí Minh

 

25

Tiếng Anh 3 (English Discovery)

 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng.

Đại học Sư phạm

 

26

Tiếng Anh 3 (Wonderful World)

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh, Trần Thị Anh Thư

Đại học Sư phạm

 

(Danh mục gồm có 26 sách giáo khoa lớp 3)./.

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7

 

 
 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

 

Số: 1292/QĐ-UBND; 24/06/2022; 7:21:3

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

 

 

1

Ngữ văn 7,

Tập 1

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc.

 

Đại học Sư phạm TP Hồ

Chí Minh

Ngữ văn 7,

Tập 2

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Phước Hoàng, Nguyễn Văn Lộc.

 

 

 

2

 

Ngữ văn 7,

Tập 1

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương.

 

 

Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 7,

Tập 2

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Nguyễn Linh Chi, Đặng Lưu.

 

 

3

Toán 7,

Tập 1

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.

 

 

Đại học Sư phạm

Toán 7,

Tập 2

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.

 

 

 

4

 

Toán 7,

Tập 1

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.

 

 

 

Giáo dục Việt Nam

 

Toán 7,

Tập 2

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.

 

5

Tiếng Anh 7 Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn.

 

Giáo dục Việt Nam

 

6

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart

World

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa.

Đại học Sư phạm TP Hồ

Chí Minh

 

7

 

Giáo dục công dân 7

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang.

 

Đại học Huế

8

Giáo dục công dân 7

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng

Giáo dục Việt Nam

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

 

 

Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ.

 

 

 

9

 

Khoa học tự nhiên 7

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Đào Tuấn Đạt, Phan Thị Thanh Hội, Ngô Văn Hưng, Đỗ Thanh Hữu, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Phạm Xuân Quế, Trương Anh Tuấn, Ngô Văn Vụ.

 

Đại học Sư phạm

 

 

10

 

Khoa học tự nhiên 7

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Phú, Vũ Trọng Rỹ, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến.

 

Giáo dục Việt Nam

 

 

 

11

 

 

Lịch sử và Địa lí 7

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, Nguyễn Văn Ninh, Ninh Xuân Thao; Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông (đồng Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tường Huy, Trần Thị Thanh Thủy, Hoàng Phan Hải Yến, Ngô Thị Hải Yến.

 

 

Đại học Sư phạm

 

 

 

12

 

 

 

Lịch sử và Địa lí 7

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Đức Anh, Phạm Thị Thanh Huyền, Đặng Hồng Sơn; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Đình Giang, Phạm Thị Thu Phương (đồng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Huệ, Phí Công Việt.

 

 

 

Giáo dục Việt Nam

13

Tin học 7

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê.

Đại học Sư phạm

 

14

 

Tin học 7

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt Hà, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai.

Giáo dục Việt Nam

 

15

 

Công nghệ 7

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Dương Văn Nhiệm (Chủ biên), Phạm Thị Lam Hồng, Nguyễn Thị Ái Nghĩa, Nguyễn Thị Vinh.

Đại học Sư phạm TP Hồ

Chí Minh

 

16

 

Công nghệ 7

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Bùi Thị Thu Hương, Kim Văn Vạn.

Giáo dục Việt Nam

 

17

 

Âm nhạc 7

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Giáo dục Việt Nam

 

18

 

Âm nhạc 7

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Lại Thị Phương Thảo, Vũ Ngọc Tuyên.

Đại học Sư phạm TP Hồ

Chí Minh

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

 

19

 

Mĩ thuật 7

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương.

Giáo dục Việt Nam

 

20

 

Mĩ thuật 7

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm.

Đại học Sư phạm

 

21

Giáo dục thể chất 7

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Trãi, Đặng Thị Thu Thủy.

Đại học Sư phạm

 

22

 

Giáo dục thể chất 7

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Ngô Việt Hoàn, Trần Mạnh Hùng.

 

Giáo dục Việt Nam

 

23

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân.

Đại học Sư phạm TP Hồ

Chí Minh

 

24

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy.

 

Giáo dục Việt Nam

 

(Danh mục gồm có 24 sách giáo khoa lớp 7)./.

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10

 

 
 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

 

Số: 1292/QĐ-UBND; 24/06/2022; 7:21:53

 

TT

 

Tên sách

 

Tên tác giả

Nhà xuất bản

 

 

 

 

 

1

Ngữ văn 10,

Tập 1

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong.

 

 

 

 

 

Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 10,

Tập 2

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong.

 

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân.

 

 

 

 

 

2

 

Ngữ văn 10,

Tập 1

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Trần Văn Sáng.

 

 

 

 

Đại học Huế

Ngữ văn 10,

Tập 2

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương, Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn Thuấn.

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Toán 10,

Tập 1

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục Việt Nam

 

 

Toán 10,

Tập 2

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

 

Chuyên đề học tập Toán 10

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn (đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

4

Toán 10,

Tập 1

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị

 

Đại học

 

 

 

Phương    Loan,    Phạm    Sỹ    Nam,    Phạm    Minh

Phương, Phạm Hoàng Quân.

Sư phạm

 

Toán 10,

Tập 2

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân.

 

Chuyên đề học tập Toán 10

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân.

 

5

 

Tiếng Anh 10 Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng.

 

Giáo dục Việt Nam

6

Tiếng Anh 10 English Discovery

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng, Nguyễn Thu Hiền.

Đại học Sư phạm

 

7

Tiếng Anh 10 i-Learn Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa.

 

Đại học Huế

 

 

 

 

 

8

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Ngô Việt Hoàn (Chủ biên), Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị Ngoãn, Trần Văn Vinh.

 

 

 

 

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến.

Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng.

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Đặng Hà Việt.

 

 

 

 

 

9

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Thành, Đinh Thị Mai Anh.

 

 

 

 

Đại học Sư phạm

Giáo dục thể chất 10: Đá cầu

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân Tùng, Đinh Thị Mai Anh.

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh.

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Thạch, Đinh Thị Mai Anh.

 

 

10

 

Lịch sử 10

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Phạm Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT kiêm Chủ biên), Nguyễn Nhật Linh, Phạm Văn Lợi, Vũ Văn Quân, Đặng Hồng Sơn, Phạm Văn Thủy, Trần Thị Vinh.

 

Giáo dục Việt Nam

 

 

 

Chuyên đề học tập Lịch sử 10

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Phạm Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT kiêm Chủ biên), Trương Thị Bích Hạnh, Vũ Thị Phụng.

 

 

 

 

11

 

Lịch sử 10

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng.

 

 

Đại học Sư phạm

Chuyên đề học tập Lịch sử 10

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thu Hiền.

 

 

12

 

Địa lí 10

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Lê Huỳnh, Nguyễn Việt Khôi (đồng Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Vũ Thị Hằng, Trần Thị Hồng Mai, Nguyễn Phương Thảo.

 

 

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Địa lí 10

Huỳnh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đặng Tiên Dung, Đào Ngọc Hùng.

 

 

 

13

 

Địa lí 10

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Trang Thanh, Lê Mỹ Dung.

 

 

Đại học Sư phạm

Chuyên đề học tập Địa lí 10

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Trang Thanh.

 

 

 

14

 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan.

 

 

 

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan.

 

 

 

 

15

 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận.

 

 

 

 

Đại học Huế

 

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận.

 

 

16

 

Vật lí 10

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia Thịnh (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Thụ.

 

 

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Vật lí 10

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quang Báu (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải.

17

Vật lí 10

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ

Đại học

 

 

 

biên), Lê Đức Ánh, Đào Tuấn Đạt, Cao Tiến

Khoa, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn.

Sư phạm

Chuyên đề học tập Vật lí 10

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Đức Ánh, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình.

 

 

18

 

Hoá học 10

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Vũ Anh Tuấn.

 

 

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Hoá học 10

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Vũ Anh Tuấn.

 

19

Hoá học 10

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên), Dương Bá Vũ.

 

Đại học Sư phạm

Chuyên đề học tập Hoá học 10

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Nguyễn Ngọc Hà.

 

 

20

 

Sinh học 10

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Thị Việt Hà, Đinh Đoàn Long, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Lai Thành.

 

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Sinh học 10

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Dương Minh Lam.

 

 

21

 

Sinh học 10

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo (Chủ biên), Lê Thị Phương Hoa, Ngô Văn Hưng, Trần Thị Thúy, Đoàn Văn Thược.

 

 

Đại học Sư phạm

Chuyên đề học tập Sinh học 10

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo (Chủ biên), Phan Duệ Thanh, Trần Thị Thúy, Nguyễn Thị Hồng Vân.

 

 

 

22

Tin học 10

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt Hà, Chí Ngọc, Kim Thư.

 

 

 

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên), Lê Việt Thành, Trương Võ Hữu Thiên.

Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, Đặng Bích Việt.

 

 

 

 

23

 

Tin học 10

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Đình Hóa, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Thanh Tùng.

 

 

 

Đại học Sư phạm

Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ Biên), Hoàng Vân Đông, Trần Quốc Long.

Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Phạm Đăng Hải, Nguyễn Thanh Tùng.

 

24

 

Âm nhạc 10

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Cung, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng.

Giáo dục Việt Nam

 

 

Chuyên đề học tập Âm nhạc 10

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Cung, Nguyễn Đỗ Hiệp.

 

 

25

Âm nhạc 10

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Đỗ Thanh Hiên.

 

Đại học Huế

Chuyên đề học tập Âm nhạc 10

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Mĩ thuật 10:

Hội họa

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục Việt Nam

Mĩ thuật 10: Kiến trúc

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang.

Mĩ thuật 10:

Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Vũ Quốc Khánh.

thuật 10:

Lí luận và lịch sử thuật

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Đào Thị Thúy Anh, Trịnh Văn Sinh.

Mĩ thuật 10: Đồ họa tranh in

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc.

Mĩ thuật 10: Điêu khắc

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Đinh Gia Lê.

Mĩ thuật 10:

Thiết kế thời trang

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang.

Mĩ thuật 10:

Thiết kế đồ họa

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Vương Quốc Chính.

thuật 10:

Thiết kế công nghiệp

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Đỗ Đình Tuyến.

Mĩ thuật 10: Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần, Trần Thanh Việt.

Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị May.

 

 

 

 

 

27

Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, Võ Thị Như Uyên.

 

 

 

 

 

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Công nghệ 10:

Thiết kế

và công nghệ

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Cường (Chủ biên), Phạm Văn Sơn.

 

Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Lê Ngọc Anh, Nguyễn Anh Đức, Bùi Thị Thu Hương, Vũ Văn Liết, Nguyễn Ích Tân, Bùi Ngọc Tấn.

Chuyên đề học tập

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới

 

 

Công nghệ 10:

Công nghệ

trồng trọt

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Bùi Thị Thu

Hương, Bùi Ngọc Tấn.

 

 

 

 

 

 

 

28

Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Trọng Doanh, Ngô Văn Thanh, Tổng Ngọc Tuấn, Chu Văn Vượng.

 

 

 

 

 

Đại học Huế

Chuyên đề học tập Công nghệ 10:

Thiết kế

và công nghệ

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Nguyễn Cẩm Thanh, Chu Văn Vượng.

Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến.

Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Bùi Thị Hải Yến.

 

29

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu.

Giáo dục Việt Nam

 

30

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Hoàng Gia Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân.

Đại học Huế

 

 

31

 

Giáo dục quốc phòng và an ninh 10

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh.

Đại học sư phạm TP Hồ Chí

Minh

 

32

Giáo dục quốc phòng và an ninh 10

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Ngô Gia Bắc, Hoàng Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Hoàng Việt Long, Vũ văn Ninh, Doãn Văn Nghĩa.

Giáo dục Việt Nam

(Danh mục gồm 32 sách giáo khoa lớp 10)./.

Tác giả: Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 27
Tháng 12 : 341
Năm 2022 : 1.143.546